Wersje językowe
Promocje
Aluminiowa Ramka A3+ Z Naciągniętą Siatką 64T (50x60cm)
Aluminiowa Ramka A3+ Z Naciągniętą Siatką 64T (50x60cm)

157,00 zł

Cena regularna: 210,00 zł

Najniższa cena: 210,00 zł

127,64 zł

Cena regularna: 170,73 zł

Najniższa cena: 170,73 zł
szt.
Aluminiowa Ramka A3+ Z Naciągniętą Siatką 47T (50x60cm)
Aluminiowa Ramka A3+ Z Naciągniętą Siatką 47T (50x60cm)

140,00 zł

Cena regularna: 190,00 zł

Najniższa cena: 190,00 zł

113,82 zł

Cena regularna: 154,47 zł

Najniższa cena: 154,47 zł
szt.
Sitostwór Czterogłowy Stolik Do Druku 4 Kolory Karuzela
Sitostwór Czterogłowy Stolik Do Druku 4 Kolory Karuzela

997,00 zł

Cena regularna: 1 150,00 zł

Najniższa cena: 950,00 zł

810,57 zł

Cena regularna: 934,96 zł

Najniższa cena: 772,36 zł
szt.
Zaciski Motylkowe Do Ram XL Zestaw 2 szt.
Zaciski Motylkowe Do Ram XL Zestaw 2 szt.

85,00 zł

Cena regularna: 105,00 zł

Najniższa cena: 105,00 zł

69,11 zł

Cena regularna: 85,37 zł

Najniższa cena: 85,37 zł
kpl.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sitofach.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Arty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 43A/37B, kapitał zakładowy: 5000 zł, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272964223, KRS: 0000911507, REGON: 389471815, który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.sitofach.pl oraz www.sitofach.istore.pl.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Allegro – platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
 9. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 10. Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33.976.500,00zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.
 11. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 12. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.
 13. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.
 14. BLUE MEDIA - BLUE MEDIA S A, z siedzibą ul. Jana Jerzego Haffnera 6, 81-717 Sopot, KRS 0000320590, REGON 191781561

III. OGóLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług, Grupy Allegro lub podmiotów powiązanych z Grupą Allegro). Sprzedawca informuje, iż spółce Grupa Allegro przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło) przypisanych do konta w Allegro.
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. Rejestracja w Sklepie jest możliwa wyłącznie w przypadku Użytkownika posiadającego konto w Allegro (będącego użytkownikiem Allegro) i wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta w Allegro, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
  2. akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMóWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.
 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

VI. ZAPŁATA CENY

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Formy płatności”.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 7. Dostępne Formy płatności obejmują: gotówka, przedpłata przelewem na konto, pobranie, szybki przelew, BLIK, oraz płatność kartami płatniczymi:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 4. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi do pięciu dni roboczych i jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

VIII. NEWSLETTER

 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR, DANE I KONTAKT

1.

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli firma Arty Sp. z o.o. , adres: ul. al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa,

Możesz się z nami kontaktować:

 

listownie, na adres: Arty Sp. z o.o. ,  al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa

 

mailowo, na adres: shop  @ sito fach. pl

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I SKĄD JE MAMY?

3.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, które nam podasz w związku z umowami z nami zawieranymi lub występując do nas o podjęcie określonych działań przed ich zawarciem lub kontaktując się z nami lub występując o wystawienie faktury VAT,  składając reklamację, lub odstępując od umowy, lub zapisując się do newslettera.

 Jeżeli jako Nabywca zapłacisz nam za pośrednictwem banku lub innej instytucji płatniczej, wejdziemy również w posiadanie danych o numerze Twojego konta, z którego płatność ta nastąpiła. Będziemy także przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który będziemy dokonywać zwrotów należności na Twoją rzecz.

 Ponadto możemy zbierać Twoje dane odnoszące się do Twoich zachowań. Są to dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów z nami, Twoich aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), naszych kontach na stronach osób trzecich (np. Allegro), takie jak: identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

 W celu dochodzenia roszczeń możemy także zbierać Twój numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

CZY MUSISZ NAM PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

4.

Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE. Możesz, ale nie musisz tego robić.

 Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym.

 Musisz jednak wziąć pod uwagę to, że podanie przez Ciebie pewnych danych osobowych może być niezbędne do:

 

zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;

 

wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;

 

otrzymywania przez Ciebie newslettera;

 

rozpatrzenia przez nas spraw kierowanych do nas reklamacji

 

obsługi Twojego odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków z tego tytułu.

 

We wskazanych wyżej przypadkach, niepodanie przez Ciebie danych osobowych, może spowodować że:

 

nie będziesz mógł dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym lub założyć konta internetowego;

 

nie będziemy mogli dostarczać Tobie newslettera;

 

nie będziemy mogli wystawić Tobie faktury i dokonać rozliczeń podatkowych;

 

nie będziemy mogli rozpatrzyć i odpowiedzieć na Twoją reklamację czy odstąpienie od umowy lub wykonać naszych obowiązków z tych tytułów;

 

nie będziemy mogli rozpatrzeć Twojej sprawy;

 

nie będziesz mógł stać się członkiem Klubu Klienta OCHNIK lub skorzystać z korzyści wynikających z przynależności do Klubu Klienta OCHNIK, np. rabatów.

 

Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy lub dokonania innych czynności z nami zawarty jest w formularzach stosowanych na naszej stronie internetowej, lub wzorach reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Możemy Cię też prosić o dane opcjonalne, które są potrzebne abyśmy mogli np. zadzwonić do Ciebie na podany numer i uzgodnić, np. konkretny dzień i godzinę dostawy zamówionego towaru.

PO CO NAM TWOJE DANE ? NA JAKIEJ PODSTAWIE JE PRZETWARZAMY ORAZ JAK DŁUGO?

5.

Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

 

podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (np. w celu wyceny usługi lub poinformowania Cię o dostępności produktu) - art. 6 ust. 1 b) RODO

- przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

 

zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO

- przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

 

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:

 

 

(i)

obowiązki z tytułu rękojmi za wady

- przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

 

 

(ii)

obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy

- przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

 

 

(iii)

obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości

- do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

 

 

(iv)

przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych

- przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

 

 

realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:

 

 

(i)

ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń

- do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

 

 

(ii)

tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych

- przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

 

 

(iii)

zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji

- przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

 

 

(iv)

wsparcia obsługi klienta

- przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku nie zawarcia umowy;

 

 

(v)

w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych

-przez okres trwania umowy;

 

 

(vi)

ochrony przed próbami oszustwa

-przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;

 

 

(vii)

zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia

- przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

 


Możemy przetwarzać Twoje dane także na podstawie:

 

udzielonej nam zgody w celach w niej określonych

- do czasu wycofania zgody,

a po wycofaniu zgody

- do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 c) RODO).

 

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

 KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE

6.

Twoje dane możemy przekazać:

 

naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;

 

podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:

 

 

(i)

naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;

 

 

(ii)

agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;

 

 

(iii)

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

 

 

(iv)

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

 

 

(v)

agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

 

 

 

 

 

innym administratorom będącym:

 

 

(i)

agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze klientów lub prowadzeniu sklepów sprzedaży SITOFACH lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży naszych towarów, w tym usług - w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

 

 

(ii)

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;

 

 

(iii)

podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;

 

 

(iv)

podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

 

 

(v)

podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;

 

 

(vi)

zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;

 

 

(vii)

podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.


CO TO JEST I NA CZYM POLEGA TZW. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE, W TYM PROFILOWANIE?

7.

Przez okres obowiązywania umowy z Tobą do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem - na podstawie Twojej zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dokonywać ich tzw. profilowania.

Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny Twoich zainteresowań, wiarygodności, zachowania, decyzji zakupowych, itp. Obejmuje ono np. określenie w jaki sposób korzystasz z Internetu czy jakie produkty kupujesz.

Dokonujemy go w oparciu o dane, które zbieramy m.in. na podstawie:

 

analizy predykatywnej czyli przewidywania takich Twoich zachowań, jak reakcje na kampanie marketingowe w mediach, decyzje zakupowe, rezygnacje z produktu i przejście do konkurencji, oraz identyfikacje potencjalnych zagrożeń i możliwości dla nas;

 

używanych przez Ciebie identyfikatorów internetowych;

 

Twoich danych behawioralnych.

 

Dzięki temu możemy dopasować naszą ofertę do Twoich potrzeb lub zainteresowań lub udzielić Tobie korzyści do nich dostosowanych. Dzięki niemu możemy przygotować i przedstawić Tobie spersonalizowane oferty lub udzielić korzyści, w tym rabatów dostosowanych do Twoich preferencji i potrzeb.

Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Ciebie informację o ofercie specjalnej lub przyznanej korzyści. Możesz z niej skorzystać lub z niej zrezygnować, a także odwołać się od danej decyzji.

JAKIE MASZ PRAWA?

8.

Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 

prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:

 

 

(i)

wglądu w Twoje dane, który może dotyczyć wszystkich Twoich danych lub danych wybranych, które nam wskażesz;

 

 

(ii)

informacji na temat Twoich danych osobowych, w tym informacji: czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poprzez wskazanie chociażby kategorii podmiotów którym Twoje dane przekazujemy), przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe możesz żądać podania przez nas kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jakie przysługują Ci uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, z jakiego źródła mamy Twoje dane, jeżeli sam ich nie przekazałeś, czy podejmujemy wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym stosujemy tzw. profilowanie, na jakich zasadach, a także jakie znaczenie i konsekwencje ma to w stosunku do Ciebie, czy przekazujemy Twoje dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a jeśli tak to jakie zabezpieczenia są stosowane w związku z tym przekazaniem;

 

 

(iii)

przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranym przez Ciebie formacie,, przy czym jeżeli zwrócisz się do nas o kopie Twoich danych drogą elektroniczną i nie zaznaczysz inaczej, udzielimy informacji powszechnie stosowaną drogą elektroniczną; sporządzenie i dostarczenie przez nas pierwszej kopii danych jest bezpłatne; za wszelkie kolejne kopie możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

 

prawo sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których możesz żądać, abyśmy usunęli błędy, usterki, mylne informacje w zakresie Twoich danych, np. błędne nazwisko lub nowy adres zamieszkania, w przypadku jego zmiany lub nazwisko zmienione w związku z zawarciem małżeństwa;

 

prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego możesz żądać:

 

 

(i)

usunięcia przez nas Twoich danych osobowych;

 

 

(ii)

poinformowania przez nas innych administratorów, którym upubliczniliśmy Twoje dane, które mamy obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji;

 

 

jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji:

 

 

a)

Twoje dane nie są już nam niezbędne dla celów, dla których je uzyskaliśmy od Ciebie;

 

 

b)

cofniesz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i jednocześnie nie możemy ich przetwarzać na innej podstawie prawnej;

 

 

c)

wniesiesz sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

 

 

d)

wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w kampaniach reklamowych lub innych działaniach marketingowych;

 

 

e)

okaże się, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, np. bez Twojej zgody gdy jest ona niezbędna;

 

 

f)

usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 

g)

zebraliśmy dane od dziecka w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

 

prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:

 

 

(i)

jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji - wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość Twoich danych;

 

 

(ii)

jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem np. nie uzyskaliśmy Twojej zgody, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu przez nas Twoich danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania;

 

 

(iii)

jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

 

(iv)

jeżeli złożyłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas - wówczas możesz żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;

 

prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego możesz od nas żądać:

 

 

(i)

otrzymania danych osobowych Ciebie dotyczące, które przekazałeś nam na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem przez Ciebie podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz które my przetwarzamy w sposób zautomatyzowany;

 

 

(ii)

przesłania Tobie ww. danych bez utrudnień;

 

 

(iii)

przesłania przez nas ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

 

 

przy czym masz prawo do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;

 

prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez konsekwencji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonaliśmy przed cofnięciem, przy czym po cofnięciu zgody, nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych i będziemy musieli je usunąć, chyba, że istnieć będzie inna podstawa prawna do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

 

prawo do sprzeciwu wobec:

 

 

(i)

przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania (np. jeżeli nie życzysz sobie np. ofert czy reklam naszych produktów, przy czym po otrzymaniu ww. sprzeciwu, powinniśmy zaprzestać przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych);

 

 

(ii)

przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przy czym gdy złożysz nam taki sprzeciw nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

JAK MOŻESZ REALIZOWAĆ PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

9.

Swoje prawa możesz realizować w każdym czasie występując do nas z odpowiednim żądaniem poprzez przekazanie oświadczenia:

 

mailowo, na adres: shop  @ sito fach. pl

 

korespondencyjnie, na adres: Arty Sp. z o.o. , al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa

10.

Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania, musimy Cię jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.

11.

Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informujemy Cię o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

12.

Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

13.

Udzielimy Ci informacji, o których mowa wyżej w punktach 10-12, na piśmie, według naszego wyboru

 

listem poleconym na podany przez Ciebie adres lub

 

drogą elektroniczna na podany przez Ciebie adres e-mail

 

za wyjątkiem przypadków gdy:

 

 

(i)

przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie - wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;

 

 

(ii)

zażądasz udzielenia informacji ustnie i innymi sposobami zostanie potwierdzona przez nas Twoja tożsamość - wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.

14.

Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

 

pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

 

odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

15.

Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

16.

Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach których nie udało się nam powiadomić.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES

17.

Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego www.sitofach.pl i innych naszych stronach.

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera - jesteś zatem anonimowy (bez podawania Twojego imienia lub nazwiska).

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po Twojej stronie jako osoby odwiedzającej naszą stronę (np. na dysku twardym Twojego komputera, laptopa czy na karcie pamięci twojego telefonu lub innego urządzenia, z którego korzystasz). Są to informacje, które mogą być odczytane przez nasz system przy każdorazowym połączeniu się Twojego komputera lub innego urządzenia, z którego korzystasz. Dostarczają one danych statystycznych o Twoich ruchach i korzystaniu przez Ciebie z poszczególnych stron naszego serwisu.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania Twojej wygody oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

 

identyfikacji Ciebie jako osoby zalogowanej w naszym sklepie internetowym i pokazywania, że jesteś zalogowany,

 

zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia przez Ciebie,

 

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do naszego sklepu internetowego,

 

obsługi Twojego konta w sklepie internetowym,

 

dostosowania zawartości naszych stron do Twoich indywidulanych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego,

 

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego.

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.

Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób możesz np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

Wyłączenie przez Ciebie opcji akceptowania plików cookies w Twojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich - może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z naszego sklepu internetowego i niektórych naszych usług.

Nie odpowiadamy za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na naszych stronach.

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

18.

Przetwarzamy także zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystanie z naszego sklepu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem. Dane ta mają charakter zbiorczy i anonimowy.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

19.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować :

 

listownie, na adres: Arty Sp. z o.o. , al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa;

 

mailowo, na adres: shop @ sito fach .pl

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Nabywcy.

XII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIII.3 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.5 Regulaminu.
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU i BLUE MEDIA w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Załącznik nr 1. Reklamacje i zwroty

 

 

sposoby płatności akceptowalne

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl